Příjem členů

Kdo může být členem Českého křeččího klubu, z.s.?

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.
 2. Členství ve spolku je se souhlasem zákonného zástupce umožněno i mladistvým (osobám starším 15 let, které nepřekročily věk 18 let). Mladistvý člen má povinnost hlásit a konzultovat s klubem veškeré plánované a uskutečněné vrhy.
 3. Členství ve spolku je umožněno také dětem starším 12 let, avšak pouze v rámci rodinného členství. Členové mladší 15 let nemohou založit vlastní chovatelskou stanici.
 4. Členem spolku může být také cizí státní příslušník.

Co je rodinné členství?

 1. Rodinné členství je umožněno rodinným příslušníkům člena ČKK starším 12 let za předpokladu, že tento člen ČKK vlastní chovatelskou stanici.
 2. Rodinné členství je umožněno také osobám, které jsou spoluvlastníky stejné chovatelské stanice.
 3. V případě rodinného členství druhý a každý další člen, který patří ke stejné chovatelské stanici, platí poloviční členský příspěvek.
 4. Každý člen má svůj vlastní členský průkaz s jedinečným členským číslem.    

Jak se stát členem Českého křeččího klubu?

 1. Členství ve spolku vzniká na základě schválené elektronické, případně písemné přihlášky výborem spolku, a po zaplacení členských příspěvků.
 2. Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.
 3. Řádně vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail info@krecciklub.cz společně s fotkami ubikací. Nejpozději do 3 dnů od odeslání obdržíte potvrzení o jejím přijetí ke zpracování.
 4. Rozhodnutí ČKK o Vašem přijetí či nepřijetí obdržíte vždy v písemné formě a to nejpozději do 30 dní od potvrzení přijetí Vaší přihlášky. Po přijetí Vám budou zaslány veškeré potřebné informace. Proti rozhodnutí je možné se do 30 kalendářních dnů odvolat.

Jaká jsou práva členů?

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
 2. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen (s výjimkou nezletilých členů),
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 4. podílet se na praktické činnosti spolku.

Jaké jsou povinnosti členů?

Člen spolku má povinnosti:

 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody, směrnice a platné řády odsouhlasené řídícími orgány spolku, a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 3. platit členské příspěvky, pokud výbor spolku nerozhodne jinak.

Jak zaniká členství ve spolku?

Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením elektronického či písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku,
 2. úmrtím člena,
 3. zánikem spolku,
 4. nezaplacením členských příspěvků do konce ledna roku, na který je příspěvek určen
 5. rozhodnutím výboru o vyloučení, jestliže člen porušuje členské povinnosti nebo dopustí-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, kodexem, řády a směrnicemi či cíli spolku, či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.říspě