Stanovy

Čl. I
Název a sídlo
1. Název spolku je: „Český křeččí klub, z.s.“ (dále jen spolek), anglický ekvivalent spolku je „Czech hamster club“. Spolek užívá zkratkové označení ČKK.
2. Sídlo spolku je: Rulíková 558, 250 84, Květnice.


Čl. II
Účel spolku
1. Sdružovat chovatele a příznivce křečků a křečíků.
2. Propagovat správný a zodpovědný chov křečků a křečíků.
3. Pořádat výstavy křečků a křečíků.
4. Vést plemennou knihu křečků a křečíků.


Čl. III
Činnost spolku
1. Hlavní činností spolku je sdružovat chovatele a příznivce křečků a křečíků, propagovat správný a zodpovědný chov křečků a křečíků a vést plemennou knihu křečků a křečíků.
2. Jako svojí vedlejší činnost realizuje spolek hospodářskou činnost – výstavy křečků a křečíků, nahodilý prodej suvenýrů s tématikou křečků a křečíků, či publikace spolku, a semináře či školení vztahující se k chovu křečků a křečíků. Tato činnost nedosahuje úrovně srovnatelné s podnikatelskou činností. Příjem z této vedlejší činnosti je použit výhradně pro vlastní činnost spolku.


Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, nerozhodne-li v konkrétním případě výbor spolku jinak.
2. Nezletilé osoby, které nejsou plně svéprávné, mohou být členy spolku jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemohou ovšem být zvoleny do orgánů spolku.
3. Členem spolku může být také cizí státní příslušník.
4. Členství ve spolku vzniká zapsáním člena do seznamů členů na základě schválené elektronické, případně písemné přihlášky výborem spolku, a po zaplacení členských příspěvků. Jednacím jazykem spolku je čeština.
5. Průkazem členství je členská legitimace.
6. Druhy členství:
    a. řádné členství – řádný člen má registrovanou chovatelskou stanici a má veškerá práva a povinnosti uvedené v bodech 7. a 8. Řádný člen spolku obdrží certifikát chovatelské stanice,
    b. sympatizující členství – sympatizující člen nemá chovatelskou stanici a nemůže odchovávat mláďata křečků nebo křečíků, ale má práva a povinnosti uvedené v bodech 7 a 8 s následující výjimkou: nemůže volit orgány spolku a být do nich volen,
    c. rodinné členství – členství – rodinné členství je umožněno rodinným příslušníkům řádného člena ČKK starším 12 let. Rodinné členství je umožněno také osobám, které jsou spoluvlastníky stejné chovatelské stanice,
    d. čestné členství – čestným členem spolku se může na základě rozhodnutí orgánů spolku stát osoba, jejíž dlouhodobá činnost prospěch spolku je pro ČKK významným přínosem. Čestný člen spolku obdrží certifikát čestného člena.
7. Člen spolku má právo:
   a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
   b. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
   c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
   d. podílet se na praktické činnosti spolku.
8. Člen spolku má povinnosti:
   a. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
   b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody, směrnice a platné řády odsouhlasené řídícími orgány spolku, a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
   c. platit členské příspěvky, pokud výbor spolku nerozhodne jinak.
9. Členství ve spolku zaniká:
   a. doručením elektronického či písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku,
   b. úmrtím člena,
   c. zánikem spolku,
   d. nezaplacením členských příspěvků do konce ledna roku, na který je příspěvek určen.
   e. rozhodnutím výboru o vyloučení, jestliže člen porušuje členské povinnosti nebo dopustí-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, kodexem, řády a směrnicemi či cíli spolku, či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku nebo jeho jednotlivých členů. Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu a být členovi doručeno. Rozhodnutí doručované poštou se má za doručené desátým dnem ode dne, kdy bylo předáno k poštovní přepravě. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k členské schůzi. Do doby rozhodnutí členské schůze je jeho členství ve spolku podmínečné. Při hlasování o jeho vyloučení nesmí hlasovat a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
   f. dohodou uzavřenou mezi spolkem a jeho členem.
10. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku či zániku členství, a dále při jakékoli změně podstatných údajů.
11. Výši členských příspěvků a registračních poplatků stanovuje výbor spolku na základě odůvodněných potřeb spolku. Každý návrh na změnu výše poplatku bude se členy diskutován. Výše členských poplatků se odvíjí od druhu členství.

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
1. Výbor spolku.
2. Členská schůze.

Čl. VI
Výbor spolku
1. Nejvyšším a zároveň statutární orgánem je výbor spolku.
2. Výbor spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
   a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
   b. vydává a schvaluje vnitřní předpisy, řády a směrnice,
   c. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
   d. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
   e. určuje výši členských příspěvků a registračních poplatků,
   f. rozhoduje o zániku spolku.
3. Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu spolku, místopředsedu spolku a pokladníka spolku.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomná nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje hlasováním, hlasy členů výboru jsou si rovné, každý z členů výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku.
5. Za spolek jedná navenek každý člen výboru samostatně. K právním jednáním, jejichž předmětem je plnění o hodnotě alespoň 5 000 Kč, se vyžaduje společné jednání alespoň dvou členů výboru.
6. Předseda spolku řídí činnost výboru spolku.
7. Předseda je povinen:
  a. svolávat zasedání členské schůze a schůze výboru,
   b. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
   c. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členských schůzí spolku.
8. Místopředseda spolku zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci.
9. Pokladník spolku vede pokladnu spolku a kontroluje vedení účetnictví. Disponuje podpisovým právem k bankovním účtům spolku.
10. V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen výboru spolku nemůže aktivně podílet na činnosti spolku, může výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce, který je oprávněn účastnit se činnosti výboru na místo původního člena, a to až do pominutí důvodu, který původnímu členovi bránil v účastni na činnosti spolku.
11. Ukončí-li během volebního období některý z členů výboru svoji činnost, bude svolána do 30 dní mimořádná členská schůze za účelem zvolení nového člena výboru.

Čl. VII
Členská schůze
1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda všem členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na členem uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání. Pozvánka na členskou schůzi se má za doručenou, je-li vyvěšena alespoň 14 dní před jejím konáním na webových stránkách spolku.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů spolku si jsou rovny. Není-li členská schůze usnášeníschopná ani po uplynutí 30 minut od doby, na kterou byla svolána, je ukončena.
3. Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) s použitím technických prostředků (např. e-mail). Toto neplatí pro volbu a odvolávání členů orgánů spolku a pro rozhodnutí o zániku a likvidaci spolku, pokud ve výjimečných případech nebude rozhodnuto jinak.
4. Návrh pro hlasování per rollam musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. K platnosti hlasování per rollam se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, na dokumentu obsahujícím plné znění návrhu rozhodnutí.
5. Pro hlasování per rollam platí „Řád hlasování per rollam mimo členskou schůzi “ schválený výborem spolku.
6. Výbor oznámí členům spolku elektronicky nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina členů spolku, kteří se zúčastnili hlasování.
7. Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.
8. Členská schůze volí výbor spolku a rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti vyloučení výborem.


Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Schváleno výborem ČKK dne 15.6.2020.
Tyto Stanovy nabývají platnosti dne 1.7.2020.