Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení členové spolku Český křeččí klub z.s.,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Český křeččí klub z.s.  shromažďuje, zpracovává, používá Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi identifikovat.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Český křeččí klub z.s. se sídlem Raisova 709/30, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 26571951 (dále jen ČKK)

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Identifikační a kontaktní údaje, které jsme obdrželi s Vaší přihláškou:

 • Jméno, příjmení, titul (pokud byl uveden)
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Věk (výhradně u nezletilých členů a zájemců o členství)
 • Název chovatelské stanice

Jméno a příjmení jsou dále zpracovávaný výhradně pro účely spojené s činností ČKK, mimo jiné pro evidenci členů a členských příspěvků, dále evidenci a zpracování přihlášek na výstavy a výstavních katalogů.

E-mailová adresa je dále zpracovávána pro účely spojené s činností ČKK, především pro zasílání e-mailové korespondence, informování členů o členských schůzích, výstavách a sdělovaní dalších informací vztahujících se k členství v ČKK.

Během výstav, přednášek, seminářů a členských schůzí pořádaných ČKK mohou být pořizovány fotografie a video záznamy. Ty slouží pro propagaci činnosti ČKK na webových stránkách ČKK, Facebooku případně jiných sociálních médiích.

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

ČKK získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zájemců o členství a členů ČKK, kteří své údaje poskytli společně s přihláškou do ČKK nebo s přihláškou na výstavu, seminář, přednášku pořádanou ČKK.

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami/třetím stranám?

Nesdílíme.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

ČKK za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá IT bezpečnostní systémy. ČKK udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

ČKK uchovává osobní údaje členů ČKK a zájemců o členství pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte ČKK na adrese info@krecciklub.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady ČKK rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách www.krecciklub.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.