Výstavní řád

Čl. I
Účel a cíle výstavního řádu
Výstavní řád Českého křeččího klubu, z.s. se sídlem Rulíková 558, 250 84 Květnice IČ: 26571951 (dále jen „ČKK“) platí pro výstavy křečků a křečíků pořádané ČKK na celém území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy křečků a křečíků měly jednotný ráz. Výstavy reprezentují chov křečků a křečíků před veřejností, přispívají k jeho propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých druhů křečků a křečíků.

Čl. II
Plánování a organizace výstav
1. Výstavu pořádá ČKK.
2. Výstava se pravidelně pořádá nejméně 1x ročně. Kalendář výstav bude zveřejněný s dostatečným předstihem na stránkách ČKK.
3. Výstavy jsou finančně zabezpečeny ČKK, pokud není předem smluvně stanoveno jinak. 4. Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení za dodržování a kontrolu tohoto řádu, řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení ČKK a zabezpečení ochrany a péče o křečky a křečíky, je fyzická osoba. Tuto fyzickou osobu jmenuje výbor ČKK a vystaví ji k tomu písemné pověření. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá tato pověřená fyzická osoba.

Čl. III
Druhy výstav
ČKK pořádá tři druhy výstav: mezinárodní, klubovou a speciální.

Čl. IV
Výstavní třídy
1. Křeček či křečík smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.
2. Výstavní třídy se dělí na:
     a. Křeček syrský standardní; v případě většího množství přihlášených zvířat lze tuto třídu dále rozdělit dle jednotlivých variet podle výstavních standardů ČKK, popřípadě i podle pohlaví,
     b. Křečík standardní; v případě většího množství přihlášených zvířat lze tuto třídu dále rozdělit dle jednotlivých variet podle výstavních standardů ČKK, popřípadě i podle pohlaví,
     c. Pet (mazlíček); v případě většího množství přihlášených zvířat lze tuto třídu rozdělit dle jednotlivých druhů.

Čl. V
Klasifikace
Ocenění křečků a křečíků se provádí zadáním bodů dle výstavních standardů křečků a křečíků ČKK, které vydává ČKK. Maximální možný počet bodů je 100. V případě třídy pet, kde barva a znaky a vzory nejsou standardní (na posouzení barvy a znaků se nechává 30 bodů z celkových 100), se těchto 30 bodů nechá na posouzení chování zvířete.

Čl. VI
Tituly
Celkoví vítězové jednotlivých standardních tříd (křeček syrský standardní, křečík standardní) získávají titul vítěz výstavy (VV).

Čl. VII
Soutěže
1. Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav jak pro diváky, tak pro soutěžící. Pokud je vyhlášena soutěž, zúčastní se jí automaticky všechna vystavovaná zvířata a všichni chovatelé.
2. Mohou být vypsány tyto soutěže:
     a. Nejsympatičtější křeček/křečík výstavy;
     b. Nejroztomilejší křeček/křečík výstavy;
     c. Nejzajímavější křeček/křečík výstavy.

Čl. VIII
Posuzovatelé
1. Na výstavách mohou posuzovat pouze posuzovatelé s diplomem posuzovatele ČKK. Zahraniční posuzovatelé mohou v ČR posuzovat na základě žádosti výboru ČKK.
2. Výběr posuzovatelů pro danou výstavu, případně třídu, provádí výbor ČKK. Stejným způsobem se provádí výběr čekatelů na posuzovatele ČKK.
3. Pokud je posuzovatelů na výstavě více než jeden, je určen jeden z posuzovatelů jako hlavní posuzovatel.
4. Práva a povinnosti hlavního posuzovatele:
     a. řídí poradu posuzovatelů,
     b. je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
     c. přiděluje čekatele na funkci posuzovatele k jednotlivým posuzovatelům,
     d. podává souhrnnou zprávu výboru ČKK o průběhu výstavy.
5. Práva a povinnosti posuzovatele:
     a. může vyloučit neovladatelného či agresivního jedince,
     b. posuzuje přísně a nestranně, výhradně dle standardů ČKK,
     c. vystavuje písemný posudek a zadává výstavní ocenění,
     d. odpovídá za práci svěřeného čekatele na posuzovatele.

Čl. IX
Posuzování
1. O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze posuzovatel, který je zadává podle kvality předvedených jedinců.
2. Posuzovatel nesmí posuzovat vlastní přihlášená zvířata a pokud možno ani vlastní odchovy, a nesmí posuzovat skupinu, ve které jeho zvířata soutěží.
3. Při posuzování musí být přítomen vedle posuzovatele i zapisovatel. Dále smí být u posuzovacího stolu přítomen další posuzovatel, čekatel na posuzovatele, vystavovatel zvířete, případně tlumočník. Přístup jiných osob (fotografové apod.) je možný jen se souhlasem posuzovatele.
4. Při posuzování se posuzovatel řídí výstavními standardy ČKK.
5. Posuzovatel je povinen stanovit v každé třídě pořadí prvních tří jedinců, oceněných známkou výborná (V), velmi dobrá (VD) a nadějná (N).
6. Dokladem o provedeném posouzení je výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný posuzovatelem, který křečka či křečíka posuzoval. Zápis do rodokmenu může být proveden členem výboru ČKK na základně předložených dokumentů.
7. Posuzovatel po posouzení a zhodnocení dané třídy veřejně zhodnotí posuzovanou třídu a zdůvodní zadaná ocenění a stanovené pořadí.

Čl. X
Podmínky přijetí na výstavu
1. Výstavy ČKK se smí zúčastnit křečci a křečíci členů i nečlenů ČKK (pokud není v propozici výstavy uvedeno jinak) starší 2 měsíců těchto druhů: křeček syrský (zlatý), křečík džungarský, křečík Campbellův, křečík Roborovského a křečík čínský.
2. Zvíře a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v tomto řádu (zejména veterinární podmínky).
3. Pořadatel výstavy má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoli vystavovatele. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně elektronicky či písemně informovat, a to nejpozději do dvaceti kalendářních dnů po obdržení přihlášky.

Čl. XI
Křečci a křečíky, kteří jsou z výstavy vyloučeni
1. Křeči a křečíci, kteří nejsou uvedeni v katalogu dané výstavy. Výjimku tvoří pouze zvířata, která nejsou v katalogu prokazatelně uvedena vinou pořadatele.
2. Křečci a křečíci nemocní, podezření z nemoci, po úrazu a březí či kojící samice.
3. Křečci jednoznačně hybridního původu (jedná se o křížence křečíka džungarského a Campbellova). Hybridní původ je jednoznačný především u určitého zbarvení srsti a typu hlavy.
4. Křečci a křečíci v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
5. Křečci a křečíci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem.
6. Křeči a křečíci po nedovolených úpravách (stříhání srsti atd.) či chirurgických zákrocích.

Čl. XII
Povinnosti pořadatele
1. Pořadatel je povinen vydat propozici výstavy se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě.
2. Potvrzuje přijetí přihlášek. Zamítá a vrací přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy.
3. Sestavuje a vydává výstavní katalog.
4. Zajišťuje potřebný vyškolený personál pro výstavní akci.
5. Zajistí všechny potřebné listiny pro výstavu, zejména posuzovací listy, diplomy a doklady o udělení titulů.
6. Zajistí viditelná označení pro vystavovaná zvířata.
7. Zajistí pořadatelskou službu po dobu konání výstavy.
8. Zajistí nezbytné vybavení pro výstavu (např. váhu, jednorázové chirurgické rukavice).
9. Vyplatí posuzovatelům a dalším pracovníkům finanční odměnu v předem stanovené výši.
10. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (uvede je v propozicích) a předpisů orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.

Čl. XIII
Práva a povinnosti vystavovatele
1. Vystavovatel má právo:
     a. aby jeho křečci a křečíci byli uvedeni v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta,
     b. na posouzení přihlášených zvířat,
     c. obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou odměnu,
     d. používat tituly získané na výstavách,
     e. odstoupit v průběhu výstavy před započatým posuzováním vlastních zvířat,
     f. zapsat si výstavní ocenění do průkazu původu zvířete.
2. Vystavovatel má povinnosti:
     a. zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku, pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem v den konání akce, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto Výstavního řádu,
     b. uhradit výstavní poplatek po přijetí a zaevidování přihlášky,
     c. viditelně označit sebe a vystavovaná zvířata přiděleným označením,
     d. nenarušit svým chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy.
3. Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodu nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavních poplatků. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Čl. XIV
Protest
Protest proti rozhodnutí posuzovatele (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.

Čl. XV
Ručení
1. Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění zvířat, úhyn nebo ztrátu zvířat, a neručí za škody způsobené křečkem či křečíkem v průběhu výstavy.
2. Za škody způsobené křečkem či křečíkem ruší jeho vystavovatel.

Čl. XVI
Veterinární předpisy
1. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstavy, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru před konáním akce.
2. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti uvedené pod bodem 1. hrubě nebo opětovně poruší.
3. Tyto předpisy se vztahují na veškerá zvířata přítomná na akci a na veškeré účastníky výstavy včetně návštěvníků.

Schváleno výborem ČKK dne 11.3.2020.
Tento výstavní řád nabývá platnosti dne 15.3.2020.