Výstavní řád ČKK, platný od 1. 6. 2023

Výstavní řád Českého křeččího klubu, z.s. (dále jen „ČKK“) platí pro výstavy křečků a křečíků pořádané ČKK na celém území České republiky (dále jen „ČR“). Upravuje podmínky tak, aby výstavy měly jednotný ráz. Výstavy reprezentují chov před veřejností, přispívají k propagaci ČKK a povzbuzují zájem o chov a držení jednotlivých druhů.

Kdykoli se ve výstavním řádu píše souhrnně o křečcích, jedná se o všechny druhy křečků a křečíků (tj. křeček zlatý (syrský), křečík džungarský, křečík Campbellův, křečík Roborovského a křečík čínský).

1. Výstavu pořádá ČKK.
2. Výstava se pravidelně pořádá nejméně 1x ročně. Kalendář výstav bude zveřejněný s dostatečným předstihem na stránkách ČKK.
3. Výstavy jsou finančně zabezpečeny ČKK, pokud není předem smluvně stanoveno jinak.
4. Výbor ČKK může jmenovat odpovědnou osobu (tzv. garanta výstavy), která zodpovídá za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy. Jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení za dodržování a kontrolu tohoto řádu, a za zabezpečení ochrany a péče o křečky a křečíky. Tuto fyzickou osobu jmenuje výbor ČKK a vystaví ji k tomu písemné pověření.

ČKK pořádá tři druhy výstav:
1. mezinárodní = výstava přístupná pro české i zahraniční chovatele, vystavovatelé nemusejí být členy ČKK ani jiného zahraničního klubu.
2. klubovou = výstava určená výhradně pro členy ČKK, může být spojena s výstavnou speciální.
3. speciální = určená např. pro jeden konkrétní druh, může být zároveň výstavou klubovou, ale nikoli výstavou mezinárodní.

1. Křeček či křečík smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.
2. Třídy se rozdělují dle jednotlivých druhů křečků a křečíků, přičemž na jedné výstavě nemusí být vypsané všechny třídy.
3. Výstavní třídy se dělí na:
          a. STANDARD = s průkazem původu; pouze pro uznané barevné variety dle výstavních standardů ČKK, křeček se posuzuje včetně barvy a kresby.
          b. NESTANDARD = s průkazem původu; neuznané barevné variety dle výstavních standardů ČKK, popřípadě kombinace různých barev a kreseb či jejich horší projevení                                                     (např. hůře vykreslené kresby, nestandardní barva), u křečka není posuzována barva a kresba, ale místo toho jeho povaha.
          c. PET = bez průkazu původu; u křečka není posuzována barva a kresba, ale místo toho jeho povaha.
4. Jednotlivé třídy lze dále rozdělit dle jednotlivých variet podle výstavních standardů ČKK, popřípadě i podle pohlaví.
5. Přeřazování křečka z jedné třídy do druhé je možné pouze za souhlasu majitele a s jasným odůvodněním. V případě, že majitel s přeřazením nesouhlasí, nebude tak učiněno

1. Ocenění křečků a křečíků se provádí zadáním bodů dle výstavních standardů ČKK.
2. Maximální možný počet bodů je 100.

Celkoví vítězové jednotlivých standardních tříd mohou získat titul vítěz výstavy (VV), či další tituly.

1. Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav jak pro diváky, tak pro soutěžící. Pokud je vyhlášena soutěž, zúčastní se jí automaticky všechna vystavovaná zvířata a všichni chovatelé.
2. Mohou být vypsány tyto soutěže:
          a. Nejsympatičtější křeček/křečík výstavy;
          b. Nejroztomilejší křeček/křečík výstavy;
          c. Nejzajímavější křeček/křečík výstavy

1. Na výstavách mohou posuzovat pouze posuzovatelé s diplomem posuzovatele ČKK. Zahraniční posuzovatelé mohou v ČR posuzovat na základě žádosti výboru ČKK.
2. Výběr posuzovatelů pro danou výstavu, případně třídu, provádí výbor ČKK. Stejným způsobem se provádí výběr čekatelů na posuzovatele ČKK.
3. Pokud je posuzovatelů na výstavě více než jeden, je určen jeden z posuzovatelů jako hlavní posuzovatel.
4. Práva a povinnosti hlavního posuzovatele:
          a. řídí poradu posuzovatelů,
          b. je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
          c. přiděluje čekatele na funkci posuzovatele k jednotlivým posuzovatelům,
          d. podává souhrnnou zprávu výboru ČKK o průběhu výstavy,
5. Práva a povinnosti posuzovatele:
          a. může vyloučit neovladatelného či agresivního jedince,
          b. posuzuje přísně a nestranně, výhradně dle standardů ČKK,
          c. vystavuje písemný posudek a zadává výstavní ocenění,
          d. odpovídá za práci svěřeného čekatele na posuzovatele.

1. O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze posuzovatel, který je zadává podle kvality předvedených jedinců.
2. Posuzovatel nesmí posuzovat vlastní přihlášená zvířata a pokud možno ani vlastní odchovy, a nesmí posuzovat skupinu, ve které jeho zvířata soutěží.
3. Při posuzování musí být přítomen vedle posuzovatele i zapisovatel. Dále smí být u posuzovacího stolu přítomen další posuzovatel, čekatel na posuzovatele, vystavovatel zvířete, případně tlumočník. Přístup jiných osob (fotografové apod.) je možný jen se souhlasem posuzovatele.
4. Při posuzování se posuzovatel řídí výstavními standardy ČKK.
5. Posuzovatel je povinen stanovit v každé třídě pořadí prvních tří jedinců.
6. Dokladem o provedeném posouzení je výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný posuzovatelem, který křečka či křečíka posuzoval.
7. Posuzovatel po posouzení a zhodnocení dané třídy, veřejně zhodnotí posuzovanou třídu a zdůvodní zadaná ocenění a stanovené pořadí.

1. Výstavy ČKK se smí zúčastnit křečci a křečíci členů i nečlenů ČKK (pokud není v propozici výstavy uvedeno jinak nebo pokud se nejedná o výstavu klubovou, kde se smí zúčastnit pouze členové klubu).
2. Pro zařazení do třídy musí být křeček starší 2 měsíců nejpozději v den konání výstavy. Vystavovat je možné pouze tyto druhy: křeček syrský (zlatý), křečík džungarský, křečík Campbellův, křečík Roborovského a křečík čínský.
3. Zvíře a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v tomto řádu (zejména veterinární podmínky).
4. Pořadatel výstavy má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoli vystavovatele. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně (tj. elektronicky na e-mail uvedený v přihlášce) informovat včetně poskytnutí důvodu, proč mu přihláška nebyla přijata, a to nejpozději do dvaceti kalendářních dnů po obdržení přihlášky.
5. K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie celého průkazu původu vystaveným ČKK, popřípadě dalšími chovatelskými kluby, hlášeného jedince (toto neplatí pro třídu PET, kde se vystavují křečci bez průkazu původu).
6. Platby výstavních poplatků musí být zaplaceny dle instrukcí uvedených v propozicích výstavy.

1. Křeči a křečíci, kteří nejsou uvedeni v katalogu dané výstavy. Výjimku tvoří pouze zvířata, která nejsou v katalogu prokazatelně uvedena vinou pořadatele.
2. Křečci a křečíci nemocní, podezření z nemoci, po úrazu a březí či kojící samice.
3. Křečci jednoznačně hybridního původu (jedná se o křížence křečíka džungarského a Campbellova) na základě posouzení nejméně 2 posuzovateli, a s případným přihlédnutím do průkazu původu pod dohledem pořadatele (garanta) výstavy.
4. Křečci a křečíci v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
5. Křečci a křečíci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem.
6. Křeči a křečíci po nedovolených úpravách (stříhání srsti atd.) či chirurgických zákrocích.
7. Křečci a křečíci se zcela chybějícími částmi těla (např. chybějící prst na končetině).

1. Minimální povolená velikost pro křečka zlatého nebo více křečíků (Roborovského, Campbellova) je 20x16x20 cm, pro jednoho křečíka 18x16x18 cm, maximální povolený rozměr je 45×35 cm. S boxem musí být snadná manipulace.
2. Výstavní ubikace musí mít průhledné/poloprůhledné stěny, musí být čisté a musí v ní být umístěna vhodná podestýlka s přihlédnutím k typu srsti křečka nebo křečíka.
3. Výstavní ubikace nesmí být označena jménem vystavovaného zvířete, jménem  vystavovatelem ani názvem chovatelské stanice.
4. Nesmí v ní být umístěna miska s vodou (zelenina, ovoce, či napáječka nevadí).

1. Pořadatel je povinen vydat propozici výstavy se všemi důležitými údaji nutnými pro účast navýstavě.
2. Potvrzuje přijetí přihlášek. Zamítá a vrací přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy.
3. Sestavuje a vydává výstavní katalog.
4. Zajišťuje potřebný vyškolený personál pro výstavní akci.
5. Zajistí všechny potřebné listiny pro výstavu, zejména posuzovací listy a diplomy.
6. Zajistí viditelná označení pro vystavovaná zvířata.
7. Zajistí pořadatelskou službu po dobu konání výstavy.
8. Zajistí nezbytné vybavení pro výstavu (např. váhu, jednorázové chirurgické rukavice).
9. Vyplatí posuzovatelům a dalším pracovníkům finanční odměnu v předem stanovené výši.
10. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (uvede je v propozicích) a předpisů orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.

1. Protest proti rozhodnutí posuzovatele (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
2. Protest z formálních důvodů (porušení propozic či výstavních předpisů) je přípustný, musí být podán písemně nebo elektronicky v průběhu konání výstavy.
3. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování všech tříd) se neprojednává.

1. Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění zvířat, úhyn nebo ztrátu zvířat, a neručí za škody způsobené křečkem či křečíkem v průběhu výstavy.
2. Za škody způsobené křečkem či křečíkem ručí jeho vystavovatel.

1. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstavy, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozorupřed konáním akce.
2. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti uvedené pod bodem 1. hrubě nebo opětovně poruší.
3. Tyto předpisy se vztahují na veškerá zvířata přítomná na akci a na veškeré účastníky výstavyvčetně návštěvníků.