Výstavy

Výstavy reprezentují chov křečků a křečíků před veřejností, přispívají k jeho propagaci a
povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých druhů křečků a křečíků.

 

Plánování a organizace výstav:

 • Výstavu pořádá ČKK, spolupořadatel může být i registrovaný člen ČKK.
 • Výstavy jsou finančně zabezpečeny ČKK, pokud není předem smluvně stanoveno jinak.
 • Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení za dodržování tohoto řádu, řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení ČKK a zabezpečení ochrany a péče o křečky a křečíky, je fyzická osoba. Tuto fyzickou osobu jmenuje výbor ČKK a vystaví jí k tomu písemné pověření. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá tato pověřená fyzická osoba.
 
Druhy výstav:
 • mezinárodní,
 • klubová,
 • speciální.

 

Výstavní třídy:

 • Křeček či křečík smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.
 • Výstavní třídy se dělí na:
  • křeček syrský standardní,
  • křečík standardní,
  • pet (mazlíček) – tuto třídu lze rozdělit dle jednotlivých druhů.

 

Klasifikace:

Ocenění křečků a křečíků se provádí zadáním bodů dle výstavních standardů křečků a křečíků ČKK, které vydává ČKK.

Maximální možný počet bodů je 100, z čehož:

 • typ                                         max. 25b.
 • srst                                        max. 20b.
 • velikost                                 max. 10b.
 • kondice                                 max. 10b.
 • oči a uši                                max. 5b.
 • barva a kresba (standard)   max. 30b. nebo povaha (pet)   max. 30b.

V případě třídy pet, kde barva a znaky a vzory nejsou standardní (na posouzení barvy a znaků se nechává 30 bodů z celkových 100), se těchto 30 bodů nechává na posouzení chování zvířete (povahy).

Podmínky přijetí na výstavu:

 • Výstavy ČKK se smí zúčastnit křečci a křečíci členů ČKK i nečlenů ČKK (pokud není v propozici výstavy uvedeno jinak) starších 2 měsíců.
 • Zvíře a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny níže.
 • Pořadatel výstavy má právo nepřijmou přihlášku kteréhokoliv vystavovatele. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do dvaceti kalendářních dnů po obdržení přihlášky.

 

Křečci a křečíci, kteří jsou z výstavy vyloučeni:

 • Křečci a křečíci, kteří nejsou uvedeni v katalogu dané výstavy. Výjimku tvoří pouze zvířata, která nejsou v katalogu prokazatelně uvedena vinou pořadatele.
 • Křečci a křečíci nemocní, podezření z nemoci, po úrazu a březí či kojící samice.
 • Křečíci jednoznačně hybridního původu (jedná se o křížence křečíka džungarského a Campbellova).
 • Křečci a křečíci v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
 • Křečci a křečíci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem.
 • Křečci a křečíci po nedovolených úpravách srsti (stříhání atd.) či chirurgických zákrocích.

 

Povinnosti pořadatele:

 • Pořadatel je povinen vydat propozici výstavy se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě.
 • Potvrzuje přijetí přihlášek. Zamítá a vrací přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy.
 • Sestavuje a vydává výstavní katalog.
 • Zajišťuje potřebný vyškolený personál pro výstavní akci.
 • Zajistí všechny potřebné listiny pro výstavu, zejména posuzovací listy, diplomy a doklady o udělení titulů.
 • Zajistí viditelná označení pro vystavovaná zvířata.
 • Zajistí pořadatelskou a veterinární službu po dobu konání výstavy.
 • Zajistí nezbytné vybavení pro výstavu (např. váhu, jednorázové chirurgické rukavice).
 • Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů a předpisů orgánů místní správy.

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění zvířat, úhyn nebo ztrátu zvířat a neručí za škody způsobené křečkem či křečíkem v průběhu výstavy.

 

Práva a povinnosti vystavovatele:

Vystavovatel má právo:

 • aby jeho křečci a křečíci byli uvedeni v katalogu výstavy, pokud se ve stanovém termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta;
 • na posouzení přihlášených zvířat;
 • obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou cenu;
 • používat tituly získané na výstavách;
 • odstoupit v průběhu výstavy před započatým posuzování vlastních zvířat;
 • zapsat si výstavní ocenění do průkazu původu zvířete.

Vystavovatel má povinnosti:

 • zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku, pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem v den konání akce;
 • uhradit výstavní poplatek současně se zaslání přihlášky;
 • viditelně označit sebe a vystavovaná zvířata přiděleným označením;
 • nenarušit svým chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy.

Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavních poplatků. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Za škody způsobené křečkem či křečíkem ručí jeho vystavovatel!

 

Posuzování:

 • Při posuzování se posuzovatel řídí výstavními standardy ČKK.
 • Posuzovatel nesmí posuzovat vlastní přihlášená zvířata a pokud možno ani vlastní odchovy.
 • Při posuzování musí být přítomen vedle posuzovatele i zapisovatel. Dále smí být u posuzovacího stolu přítomen další posuzovatel, čekatel na posuzovatele, vystavovatel zvířete, případně tlumočník. Přístup jiných osob (fotografové, návštěvníci atd.) je možný jen se souhlasem posuzovatele.
 • V každé třídě je posuzovatel povinen stanovit pořadí prvních tří jedinců, oceněných známkou výborná (V), velmi dobrá (VD) a nadějná (N). O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze posuzovatel, který je zadává podle kvality předvedených jedinců.
 • Dokladem o provedeném posouzení je výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný posuzovatelem, který křečka či křečíka posuzovat. Zápis do rodokmenu může být proveden členem výboru ČKK na základně předložených dokumentů.

 

Tituly:

Celkoví vítězové jednotlivých standardních tříd (křeček syrský standardní a křečík džungarský standardní) získávají titul vítěz výstavy (VV).


Warning: Undefined array key "globals/typography?id=accent" in /data/web/virtuals/235550/virtual/www/domains/krecciklub.cz/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Warning: Undefined array key "globals/typography?id=accent" in /data/web/virtuals/235550/virtual/www/domains/krecciklub.cz/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Warning: Undefined array key "globals/typography?id=accent" in /data/web/virtuals/235550/virtual/www/domains/krecciklub.cz/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323